عربستان اعضای دولت مستعفی یمن را تهدید به اخراج کرد

عربستان اعضای دولت مستعفی یمن را تهدید به اخراج کرد – مشرق نیوزارسال دیدگاه